Raven

Logo - Raven SK

Skupina RAVEN má svoje miesto medzi najvýznamnejšími distribútormi hutníckeho materiálu na území Vyšehradskej štvorky.
Je tvorená spoločnosťou RAVEN a.s. a jej dcérskymi spoločnosťami RAVEN CZ a. s. v Českej republike, RAVEN PL Sp. z o. o.
v Poľsku a RAVEN Hungary Kft. v Maďarsku. Základom úspechu skupiny RAVEN je spokojnosť jej zákazníkov, ktorú dosahuje
vďaka vysokej kvalite a primeranej cene svojich tovarov, ale taktiež vysokou spoľahlivosťou.

Začiatky skupiny RAVEN siahajú do roku 1993, kedy bola v Považskej Bystrici založená spoločnosť RAVEN a.s.. Od otvorenia prvého
veľkoobchodného skladu v Považskej Bystrici sa spoločnosť postupne rozrastala o nové sklady v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici,
Hradci Králové, Brne, Ostrave, Gliwiciach a v Sóskúte.

Širokou ponukou hutníckeho materiálu – plechov, betonárskou oceľou, rúrami, uzavretými profilmi (jäklami), zváranými sieťami, drôtmi,
nosníkmi, uholníkmi a tyčami – dokáže spĺňať všetky požiadavky firiem z oblasti stavebníctva, strojárska, kovovýroby, výroby oceľových
konštrukcií, automobilového priemyslu a i. Za účelom zvýšenia spokojnosti zákazníkov skupina RAVEN rozšírila svoje portfólio o poskytovanie
doplnkových služieb súvisiacich s predajom hutníckeho materiálu. Portfólio služieb je tvorené dopravou na miesto určenia, strihaním
a ohýbaním betonárskej ocele, výrobou armokošov, delením tyčí profilového prierezu, delením a tvarovým delením plechov, viazaním
betonárskej ocele a s tým súvisiacimi tesárskymi a betonárskymi prácami. Pri výrobe sú využívané moderné technológie delenia, ohýbania
a strihania materiálu na zákazníkom požadované rozmery.

Značka RAVEN sa neustále rozvíja, či už v rozširovaní ponuky výrobkov, poskytovaných služieb, ale aj v hľadaní nových možností rozvoja
aktivít smerovaných ku svojim zákazníkom.

Hlavnými výhodami na trhu s hutníckym materiálom skupiny RAVEN sú široký sortiment, krátke dodacie termíny a garancia kvality
hutníckych výrobkov a poskytovaných služieb. Dôkazom kvality poskytovaných služieb je získanie certifikátov za zavedenie a udržiavanie
integrovaného systému riadenia (v zmysle ISO – kvalita, životné prostredie a bezpečnosť práce) a certifikátu ochrannej značky kvality
a zlatej medaily SLOVAK GOLD za poskytovanie služieb v oblasti predaja hutníckeho materiálu s doplnkovými službami (výrobou hutníckych
polotovarov a dopravou na miesto určenia).

Viac informácií o produktovom portfóliu môžete získať na našej internetovej stránke
www.raven.sk